עוד בבלוג

שיקום קרקעות ומי-תהום – מילון מונחים

מאת: אמנון רם- גוטמן

Activated Carbon
פחם פעיל: נקרא גם פחמן פעיל הוא צורה של פחמן אשר מעובד בצורה שמעניקה לו נקבוביות גבוהה ולפיכך שטח פנים גדול במיוחד. ל 1 גרם ל פחם פעיל יש שטח פנים שנע בין 300 ועד 2,000 מ"ר.

ACUTE TOXICITY:
רעילות חריפה: מתארת השפעות שליליות של חומר שנובעות , או מחשיפה חד- פעמית, או ממספר חשיפות במשך פרק זמן קצר, על פי רוב קטן – 24 שעות. ההשפעות השליליות באות לידי ביטוי תוך 14 יום.

ADVECTION:
בפיסיקה, בהנדסה ובמדעי הסביבה פרושו תנועה של חומר כאשר תכונות החומר נעות יחד אתו. על פי רוב החומר המוסע הנו נוזל. דוגמה: תנועת מזהמים, או טין על-פני מי-נהר כאשר גוף מים גדול נע במורד הזרם.

BIODEGRADATION:
פירוק חומרים באמצעות חיידקים, או פטריות, או אמצעים ביולוגיים אחרים. מושג זה שונה במהותו מקומפוסטיזציה, בעוד פרוק ביולוגי משמעו חיסול באמצעות מיקרואורגניזמים, בקומפוסטיזציה החומר מתפרק באמצעות תנאים קומפוסטיים.

CAMEO CHEMICALS, ECHA:
מאגר מידע לחומרים כימיים בעיקר של גיליונות בטיחות שמומחים לתגובת חירום יכולים להשתמש בהם כדי לקבל המלצות לדרכי פעולה ותגובה וכן לחזות מפגעים כגון פיצוצים או גזים רעילים.

CABLE TOOL DRILLING:
קידוח באמצעות כבל: שיטת קידוח בה השפעת המקדח משוככת בתוך הבאר באמצעות כבל פלדה שמשולשל באופן חזרתי לתחתית הקדח כדי לחדור את השכבה הקשה.

CHLOROPIRIFOS:
כלורו-פיריפוס, הנו חומר הדברה גבישי שעשוי שמכיל זרחן אורגני, כלורופיריפוס רעיל לבני אדם.

(CIRCULATION WELL (GCW:
שיטה לטיפול במי- תהום ובקרקע שמזוהמת בפחמימנים. בשיטה זאת המים נשאבים אל-פני השטח , מאווררים ומשחררים את מרבית הגזים הנדיפים. מי התהום המאווררים מפוזרים על-פני שטח של קרקע מזוהמת ומאיצים תהליכי פירוק ביולוגיים.

CORROSSION:
קורוזיה: (שיתוך) תהליך טבעי בו הופכת מתכת טהורה למצב כימי "יציב" יותר – תחמוצת, חומצה, או סולפיד, כך מתרחש הרס הדרגתי של חומרים (על פי רוב מתכות) בריאקציה אלקטרו-כימית או כימית עם סביבתן.

CSM: SITE CONCEPTUAL MODEL
הנו תהליך הערכה וניתוח של נתוני אתר מזוהם ומפרט ההיבטים הסביבתיים והתהליכים הפיסיקאליים, כימיים את הסעת המזהמים ממקורות הזיהום דרך התווך המשתנה, אוויר, קרקע מים, גז קרקע, אל הרצפטורים.

DERMAL ABSORPTION:
ספיגה עורית: זהו מושג בינלאומי שמתאר מעבר כימיקלים מסביבת העור אל תוך העור ואל-תוך מערכות פנימיות בגוף האדם.

DISOLVED CONTAMINANT PLUME:
"פלומה" של מזהמים שעלולים לנדוד עם פחמן דו- חמצני מוזרק, או זליגה של פורמציות שמתחת לפני השטח, מצב שמוביל לסיכון מאגר הפחמן הדו-חמצני ולסביבה האקולוגית.

DP DIRECT PUSH TECHNOLOGY:
דחיקה ישירה: קידוח בשיטת דחיקה ישירה מאפשר דגימה ורישום יעילות בתצורות קרקע לא יציבות בעיקר בחול וטין לעומקים של 35 מ' מתחת לפני הקרקע.

EPA: United States Environmental Protection Agency
סוכנות ממשלתית פדראלית של ארצות הברית שהוקמה במטרה להגן על בריאות הציבור והסביבה באמצעות כתיבת תקנות ואכיפתם כאלה שנשענים על חקיקת הקונגרס.

EX-SITU:
מחוץ לאתר, מתייחס לשיקום קרקע או מי-תהום מזוהמים על ידי הוצאתם מהמקום בו הם נמצאים וביצוע טיפול מקצועי עם אפשרות להשבה.

EXPOSURE PATHWAY:
נתיבי חשיפה: בהקשר להערכת סיכונים, אלה האמצעים שדרכם עוברים חומרים מסוכנים דרך הסביבה מהמקור אל נקודת מגע עם בני אדם.

FBR:
מערכת קומפקטית לטיפול ביולוגי רציף במי-שפכים.

FENTON'S REAGENT:
ריאגנט פנטון: הנו חומר מגיב ומופיע כתמיסה של מי- חמצן עם ברזל כקטליזטור ומשמש כמחמצן של מזהמים, או מי- שפכים. ניתן להשתמש בריאגנט להריסת תרכובות אורגניות כגון טרי-כלורו-אתן ופר-כלורו-אתילן.

FLAMMABLE:
דליק: שניתן להעלותו באש, בר –הצתה, בר-שריפה.

GROUND WATER:
מי תהום הם מים הנמצאים בחלל השוכן מתחת לפני האדמה. המים, מי גשמים לרוב, מחלחלים אל בטן האדמה ומגיעים אל שכבה בלתי חדירה הנקראת אקוויקלוד, מי התהום הזורמים לאיטם בתת-הקרקע אינם יכולים לחלחל דרך שכבה זו, ונוטים להצטבר מעל לאקוויקלוד, בתוך שכבת האקוויפר הרווי – שכבה הנמצאת מעל לאקוויקלוד שסופגת את המים המחלחלים פנימה.

HEALTH HAZARD:
מפגע בריאותי: סיכון בריאותי שנובע מחשיפה למזהמים סביבתיים כגון: אסבסט, קרינה מייננת, או אורח חיים לקוי- עישון, שימוש בסמים וכיו"ב.

HMX: High Melting Explosive
ידוע גם בשם "אוקטוגן" , חומר נפץ עוצמתי שמשויך כימית ל- RDX נוסחתו הכימית: 8O8N8H4C

INGESTION OF GROUND WATER:
חדירת מזהמים מסוכנים לבריאות שנמצאים במי- תהום לגוף האדם באמצעות שתייה, שאיפה, או מגע עורי.

IN-SITU:
באתר, מתייחס לפעולות טיפול בקרקע מזוהמת או מים במקום שבו נמצא הזיהום

ISOC:
זה קיצור של המושג In Situ Submerged Curtain Technology שמשמעו טכנולוגית שיקום ביולוגי שעיקרה החדרת חמצן מועשר או גזים אחרים אל-תוך מי התהום.

IRBCA: Risk Based Corrective Action
היא מתודולוגיה של המשרד להגנת הסביבה ורשות המים להערכת סיכונים והתווית דרך טיפול במקרים של זיהום קרקע.

MITIGATION: Environmental mitigation
שיקום סביבתי שיש בו משום "הקלה" ביחס למצב הקיים. פרויקטים, או תכניות שקשורות לתעשיית איכות הסביבה שתכליתם להפחית השפעת מצב אקולוגי קים והחזרתו למצב טבעי או מצב טוב יותר מהקיים.

MNA: MONITORED NATURAL ATTENUATION
סה"כ התהליכים הטבעיים שמובילים להפחתת ריכוזי הזיהום במי תהום על-פני פרק זמן.

MSDS: Material Safety Data Sheet
גיליון בטיחות חומרים הוא גיליון המכיל מידע הנוגע למאפייניו של חומר מסוים. הוא נועד לספק לעובדים המתעסקים עם החומר ולכוחות חירום את הנהלים לטיפול או לעבודה עם חומר זה בצורה בטוחה, ומכיל מידע כגון מאפיינים פיזיקליים רעילות, השפעות בריאותיות, עזרה ראשונה, ריאקטיביות, אחסון, הובלה, סילוק, ציוד מגן, ונהלים לטיפול בשפיכה.

3COCH3)3(CH ther,E -butyl-Tert -Methyl: 16-MTBE
תוסף לדלק לצורך הגדלת האוקטן (דרגת התנגדות לפיצוץ) מזהם נדיף ומסיס במים מתפשט למרחק עשרות מטרים מהמקור חשוד כחומר שחשיפה אליו גורמת לעליה בשכיחות הסימפטומים של כאבי ראש, חולשה, גירוי רקמות ריריות וקשיי נשימה.

ON-SITE:
באתר, מתייחס לשיקום קרקע או טיהור מי תהום בקרבת מקור הזיהום ללא שינוע משמעותי.

PAH: Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
פחמימנים ארומטיים רב- טבעתיים, תרכובות כימיות המורכבות מטבעות ארומטיות מחוברות שאינן מכילות הטרו-אטומים (הטרו-אטום הוא כל אטום שאיננו פחמן או מתמיר כלשהו). התרכובות הללו יכולות לשמש כסמן לזיהום הסביבה והן מזהם נפוץ בטבע.

PAC: Protective Action Criteria:
קריטריונים לפעולה מניעתית /הגנתית: רכיבים חיוניים לתכנון והגבה להתפשטות/שחרור בלתי מבוקרים של חומרים מסוכנים. פעולות אלה ביחד עם הערכות של רמות חשיפה נותנות מידע מסייע לביצוע בפועל של פעולות
מניעה.

PCB: Polychlorinated biphenyl
פולי-כלורינייטד בי-פניל, תרכובת כלור אורגנית , בעבר נהגו להשתמש בחומר זה כנוזל צינון לציוד חשמלי כגון שנאים, ה- PCB הנו חומר רעיל לאדם ולסביבה והשימוש בו הולך ופוחת C12H10XClX

PCE: Perchloroethylene or tetrachloroethylene
פר-כלורו-אתילן או טטרה-כלורו-אתילן , נוזל חסר צבע שמשמש לניקוי יבש CCl2

pH: Potential of Hydrogen
ערך הגבה: הוא מדד לריכוז יוני המימן בתמיסה. בתמיסה חומצית, שבה ריכוז יוני המימן גבוה, ערכי ההגבה יהיו נמוכים מ- 1 ועד 7 . בתמיסה בסיסית שבה ריכוז יון המימן נמוך, ערכי ההגבה יהיו גבוהים בין 7 ועד 14.

P.P.B: Parts per Billion
חלקים למיליארד, שיעור רכיב בתוך החומר הכולל ביחס של אחד למיליארד 1:1,000,000,000

P.P.M: Parts Per Million
חלקים למיליון, שיעור רכיב בתוך החומר הכולל ביחס של אחד למיליון 1:1,000,000

PRECIPITATION:
שקיעה/משקעים: תופעה מטאורולוגית של ירידת גשם, שלג, ברד וצורות אחרות של מים שיורדים בכוח הכבידה מהשמיים לקרקע, או לגופי מים על פני השטח.

PVC: Polyvinyl Chloride
פוליוויניל כלוריד הוא פולימר נפוץ מיוצר בפלמור רדיקלי של כלורואתילן השייך למשפחת המונומרים הווינילים בעלי קשר כפול.

RECEPTOORS:
קולטנים: פלורה, פאונה, סביבה ובני אדם שמושפעים ממזהמים בקרקע ובמי-שתייה, על-ידי בליעה, שאיפה או כל דרך אחרת.

REDUCTIVE DECHLORINATION:
הפחתת שיעור תרכובות אורגניות מוכלרות על- ידי תהליך כימי שמשחרר יונים כלורידים אנאורגניים .
במקרים רבים הפחתת תרכובות אורגניות מוכלרות חשובה לשיקום מיקרו-ביולוגי של מי- תהום מזוהמים.

RDX: Research Department Formula
" הנוסחה של מחלקת המחקר" אר.די.אקס הנה תרכובת אורגנית שנוסחתה זהו מוצק לבן שמשמש כחומר נפץ 3)2NNCH2(O

REMEDIATION:
שיקום: מן המילה תרופה- "רמדיה", בהקשר סביבתי, סילוק מזהמים מתווך סביבתי כגון קרקע, מי-תהום, משקעים, או מים שעל פני השטח.

SEDIMENTS:
משקע, סחופת קרקע: חומר טבעי שנוצר כתוצאה מחשיפה לאקלים ומהתרוחחות וכתוצאה מכך מועבר באמצעות רוח, מים, קרח, או כוח הכבידה.

SENSITIZATION:
סנסיטיזציה: בהקשר של איכות הסביבה והגבה למזהמים הנה תהליך "לימוד" לא- אסוציאטיבי שלשל חושים/קולטנים שבו גורם גירוי שחוזר על עצמו מביא להגברה של תגובה, לדוגמה: חשיפה חוזרת לגורם מכאיב עשויה לגרום לתגובתיות אנושית גבוהה יותר לרעש.

SKIMMING:
הפרדת חלקי שמן שצפים על-פני נוזל ואיסופם. שיטה בה נוקטים בשפיכות דלק ימיות.

SOD:
מכונה גם TURF (שכבת עשב) הנה חלק מהקרקע שאחוזה בשורשיו, או חלק דק וקטן של חומר כלשהו.

SONIC DRILLING:
קידוח סוני- קידוח במהירות הקול, מוגדר ביתר דיוק כמקדח סיבובי וויברציוני המקדח מסוגל להגיע למהירויות גבוהות ובה בעת להשיג את מטרות הקידוח, כגון חציבה מתמשכת כזו שאינה ניתנת לביצוע בשיטת קידוח אחרת.

SURFACE WATER:
מים על פני השטח: הנם מים על-פני כדור הארץ כגון: נהר אגם, ביצות, ימים ואוקיאנוסים , בניגוד למי- קרקע ומי-תהום ומים באטמוספירה.

SVE & AIR SPARGING:
זהו תהליך הזרקת אוויר ישירות אל- תוך מי התהום . התהליך משקם את מי התהום על-ידי נידוף מזהמים וסיוע להפחתה באופן ביולוגי. התהליך מזכיר יצירת בועות באמצעות קש בתוך כוס מים, כשהבועות עולות הזיהום מסולק. כאשר הזיהום נע אל- תוך הקרקע משתמשים ב- SVE – Soil Vapor Extraction , על-ידי הזרמת חמצן אל- תוך מי התהום ומתוך כך אל התווך המזוהם. החמצן מסייע להאצת התהליכים הביולוגיים.

SVOC: Semi Volatile Organic Compounds
תרכובות אורגניות נדיפות למחצה, חייבות לעבור סוג של מיצוי בממסים, אגיטציה, או צנטריפוגה כדי לעבור למצב נדיף.

TBM: Tunnel Boring Machine
ציוד מכאני הנדסי המשמש לכריית מנהרות בעלות חתך עגול במגוון רחב של סוגי אדמה או סלע. קוטר המנהרה נע בין מטר אחד ועד 16 מטר.

TCE: Trichloroethylene
טרי כלורואתילן הנו הלו-קרבון בגלל תוספת הכלור ממשפחת ההלוגנים שהתווסף לתרכובת, נפוץ בשימוש כממס תעשייתי. C2HCL

Temporary Emergency Exposure Limit (TEEL) – DOE
גבולות חשיפה זמנית בחירום: שיטה להערכת ריכוזים של חומרים מסוכנים שנישאים באוויר שבחשיפה להם מרבית בני האדם ירגישו השפעות בריאותיות מזיקות.

TPH: Total Petroleum Hydrocarbons
מושג בו משתמשים בהקשר לכל תערובת של פחמימנים שנמצאים בדלק גולמי. VPH- Volatile Petroleum Hydrocarbons מתייחס לתרכובות פחמימניות נדיפות.

TNT: Tri-Nitro- Toluene
טרי- ניטרו טולואן, חומר נפץ בעל צבע צהוב 3CH3)2(NO2H6C

VOC's- Volatile Organic Compounds
הנן תרכובות אורגניות שמתאפיינות בלחץ אדים גבוה בטמפרטורת החדר ונקודת הרתיחה שלהן נמוכה ביותר.

VOLATILAZATION:
נידוף/נדיפות: תהליך בו חומר מתנדף משנה מצב צבירה, ממוצק, או נוזל לגז.

במקרה חירום, הזמן הוא המפתח. אל תחכו להחמרת הנזק – התקשרו אלינו עכשיו לקבלת הצעת מחיר לבלימה מהירה של הנזק.